Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3441 3461 3441 3451
0.0 (0.0%)
EUR 100 100 100 100
-3,606.6 (-97.3%)
CNY 484 490.8 484 488.9
0.0 (0.0%)
RUB 39 49.3 39.8 48.4
0.0 (0.0%)
JPY 24.18 24.79 24.27 24.69
0.0 (0.0%)
GBP 4197 4312 4214 4295
0.0 (0.0%)
CHF 3742 3868 3757 3852
0.0 (0.0%)
KRW 2.49 2.66 2.58 2.64
0.0 (0.0%)
HKD 436.8 442.9 438.6 441.2
0.0 (0.0%)
AUD 2203 2297 2212 2288
0.0 (0.0%)
CAD 2500 2565 2510 2555
0.0 (0.0%)
SGD 2514 2580 2525 2570
0.0 (0.0%)
NZD 2041 2133 2049 2124
0.0 (0.0%)
XAU 215896.31 215896.31 215896.31 215896.31
-0.4 (-0.0%)
XAG 2456.97 2456.97 2456.97 2456.97
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,441.00 3,451.00 3,441.00 3,461.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,654.00 3,734.00 3,654.00 3,749.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,214.00 4,295.00 4,214.00 4,312.00
0.0 (0.0%)
RUB 42.50 47.30 40.38 47.90
0.0 (0.0%)
CNY 484.10 489.00 484.10 490.20
0.0 (0.0%)
KRW 2.5700 2.6300 2.5700 2.6400
0.0 (0.0%)
CAD 2,510.00 2,554.00 2,500.00 2,564.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,049.00 2,124.00 2,041.00 2,132.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,213.00 2,288.00 2,204.00 2,297.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.28 24.69 24.28 24.79
0.0 (0.0%)
HKD 439.00 441.00 437.00 443.00
0.0 (0.0%)
SGD 2,526.00 2,571.00 2,516.00 2,581.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,759.00 3,854.00 3,744.00 3,854.00
0.0 (0.0%)
AUG 215,497.58 0 0 0 0
AGG 2,560.55 0 0 0 0
SEK 311.00 327.00 309.00 327.00
0.0 (0.0%)
TRY 164.00 182.00 162.00 189.00
0.0 (0.0%)
THB 96.90 101.20 95.00 102.20
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3441 3461 3441 3451
Худалдаа Хөгжил 3,441.00 3,451.00 3,441.00 3,461.00
Top